Harmonizace čaker, osmá čakra a vyšší čakry (Don Dennis, autor orchidejových esencí a zakladatel firmy Living Tree Orchid Essences, Skotsko, a Peter Tadd)


V prvních letech výroby orchidejových květových esencí se náš výzkum ubíral dvěma směry. Prvním byly naše vlastní meditační zkušenosti s mateřskými tinkturami. Toto je nadále náš hlavní směr i nyní. Druhým směrem byly diskuse s Peterem Taddem, a to vzhledem k jeho jasnovidným schopnostem při zkoumání esencí.

Tehdy jsme ještě neměli moc terapeutů, kteří by užívali naše orchidejové esence, a tak informace od Petera nám pomáhaly získat vhled do jejich vlastností a možností. Diskuse o vyšších čakrách mi posloužily k získání hlubšího respektu a úcty k orchidejím. Orchideje se staly hlavním tématem našich rozhovorů o vyšších energetických strukturách naší existence.

Peter dokáže vidět čakry v těle i mimo tělo. Pro něj to prostě je běžnou součástí jeho reality, asi jako pro mě to, že při dešti vidím na obloze duhu.

Jednou z mimořádných schopností orchidejových esencí je, že ovlivňují tyto vyšší čakry, zatímco jiné květové esence („neorchidejové esence“) obvykle toto nedělají. A tak bylo zcela přirozené, že se Peter zaměřil na vliv orchidejových esencí na tyto čakry, když prováděl svá jasnovidná zkoumání. Ještě dodám, že jako většina lidí ani já čakry nevidím, ať už nižší nebo vyšší. Přesto jsem měl během mnoha let velmi zřetelné zážitky s tělesnými čakrami, které mě vedou k přesvědčení, že zcela jistě existují. A podobně vím, že je reálná i existence těchto vyšších čaker.

V posledních letech, jak více a více alternativních terapeutů pracuje s orchidejovými esencemi, jsme se zaměřovali na poskytování informací, které tito terapeuti potřebují. Není snadné uvést informace o vyšších čakrách do praktické terapie, přesto cítím, že je důležité o nich hovořit.  Vnímám to třeba jako to, že i poezie je důležitou součástí našeho života – např. proto, že může být inspirující.

Peter píše na toto téma celou knihu a každý, koho to zajímá do podrobností, ji jistě shledá zajímavou. Navštivte jeho web www.petertadd.com, tam se dozvíte, zda je již kniha k dispozici (k 1.5.2011 jsem na http://www.petertadd.com/Chakrasalive/Chakras_.html našel informaci, že Peter píše dvě knihy – jednu o čakrách a jednu o jasnzřivosti; pozn. překl.).

 

Peterovy úvodní poznámky ohledně esencí a vyšších čaker.

Jednou z mých prvních zkušeností s orchidejovými esencemi byla ta s esencemi Dancing Light Orchid Essences (orchidejové esence tančícího světla; pozn. překl.). To bylo před více než desítkou let a v té době jsem cítil, že tyto esence nejsou určeny pro běžné použití, protože byly tak jemné a schopné působit na vyšší aspekty naší duchovnosti. Tehdy a dnes ještě více je zcela jasné, že orchidejové esence jsou právě z tohoto důvodu významnou součástí Velké Změny Paradigmatu („Great Paradigm Shift“). Moje práce s Living Tree Orchid Essences (esence vytvořené Donem Denisem; pozn. překl.) ve mně vyvolala velkou vděčnost za to, jak úžasné orchideje mohou být. Před těmito esencemi jsem měl mnoho příležitostí seznámit se s tzv. transcendentálními neboli kosmickými čakrami, což jsou skupiny čaker, které jsou umístěny nad korunní čakrou. Počet těchto čaker jde až do dvojciferných čísel. Jednou jsem viděl Jeho Svatost Dalajlámu přednášet v Londýně a jasnozřivě jsem viděl, že on již manifestuje úroveň 64. čakry.

Vyšší neboli kosmické čakry indikují úroveň našeho duchovního vývoje a naši schopnost být v jednotě se životem. Zde je jeden z možných přístupů k hledání spojení orchidejí s Kosmem: většina orchidejových esencí byla vyrobena během 24-hodinové periody, což pro mne a pro Dona byl nejprve šok, neboť to „porušovalo“ klasický způsob výroby esencí na slunečním světle. Toto začalo už s první orchidejovou esencí, pojmenovanou Unveiling Affection – Objevení lásky. Ve skutečnosti některé esence vznikaly pouze přes noc. Orchideje jsou totiž schopné využívat světlo z jiných sluncí, které nazýváme hvězdami. Zapomínáme, že jsme ovlivňováni planetami naší sluneční soustavy a také konstelací hvězd. Přehnaně se identifikujeme s tím, že jsme Britové nebo třeba Brazilci, protože při svých každodenních povinnostech zapomínáme na svou duchovnost, na naši vyšší přirozenost. Každý z nás je součástí Velkého Mystéria. Orchideje využívají světlo hvězd a kosmickou energii, kterou vnímáme jako čisté bílé a klidné světlo, v sanskrtu nazývané „sattva“. Toto dokonale čisté vědomí odráží samotnou strukturu a kvality našich kosmických čaker. Buddhisté toto označují „bodhicitta“ (Bódhičitta dle Wikipedia - osvícená mysl; pozn. překl.).

Orchideje jsou zde, aby nás přivedly zpět do souladu s tímto prapůvodním Já. Jsou schopné prožívat Jednotu a současně rozlišovat mnohost této jednoty, tak jako triliony hvězd na obloze jsou unikátní, ale v zásadě stvořené z týchž a nejjednodušších prvků. Naše vyšší přirozenost se mi jeví jako hvězdy nad námi, které moje vedení nazývá Nekonečný Bod, složený z kosmických čaker. Existují čakry, které pokračují v expanzi dál za tento Bod do tohoto a dalších vesmírů. To může být obtížné pochopit racionální myslí. Neliší se to moc od některých obtíží prezentovaných nám pokročilou fyzikou. To, co David Bohm nazval Implicitním Řádem, se stává explicitním co do povahy jako orchideje a orchidejové esence, a v nás stejně jako v kosmických čakrách.
Takže lekce číslo jedna je, že orchidejové esence jsou zde proto, aby nám pomohly znovu se spojit se svou kosmickou či transcendentální duchovní esencí, což je velmi čistý stav vědomí.

Lekce číslo dvě se týká síly viděné v její nejčistší a nejvyšší formě. Potřebujeme udělat veliký skok za konvenční smýšlení o sobě a o životě. Orchideje jsou takovými jemnými životními formami a jsou tak unikátní a neobvyklé, že jsme o tom žertem říkali, že určitě pocházejí z hvězd. Při prvním setkání s nimi jsem cítil, že většina z nás nebyla připravena zažít úrovně vědomí ztělesněné orchidejemi a nabízenými skrze esence z nich vyrobené. Ale život a svět se stále zrychluje a nadešel čas pro ty, kdo jsou ochotni (a mají dost odvahy) přijmout hlubší realitu prezentovanou nám těmito bytostmi. Orchidejové esence jsou zcela jistě jednou z cest k našemu probuzení. Kéž se všichni staneme tak mocnými, svobodnými, nádhernými a šťastnými jako naši orchidejoví přátelé.

Rád bych zmínil, že když jsem se poprvé setkal s Heather Decam, byl jsem ohromen její aurou. Její „lidská“ aura je obklopena bílou jemnou duchovní energií. To ukazuje na někoho, kdo má velmi aktivní vyšší čakry. Při několika příležitostech jsem byl svědkem toho, jak vyráběla esence s Donem (se kterým má její duše velmi staré spojení) a jejích schopností přizvat dévické úrovně orchidejí. Heather má jeden z nejrozvinutějších jasnozřivých darů.

Peter Tadd, březen 2010