Praktické informace k užívání esencí světelných bytostí firmy LichtWesen

Reakce na mistrovské energie

Lidé reagují na mistrovské energie světelných bytostí velmi rozdílně. Jemnocitní lidé vnímají vibrace lahviček obvykle již z velké dálky. Citliví lidé vnímají účinek mistrovských energií i přes zavřenou lahvičku. Při požití tinktury nebo při nanesení olejíčku na pokožku cítí reakci ve svém energetickém poli jako zesílený proud energie, změnu pocitu, rozpínání aury nebo také změny v proudu myšlenek. Lidé vnímající auru dokážou pozorovat změny v auře, jež je možno doložit Kirlianovými fotografiemi.

Aplikace mistrovských energií vyvolává mentální, emocionální, tělesné i spirituální reakce. Tím je opět přivoláno do vědomí i to staré, potlačené a obvykle nechtěné. Tyto detoxikační procesy se mohou projevit v našich náladách, pocitech, myšlenkách, snech a mohou se projevit i na fyzickém těle. Mnohým lidem se začnou odpadní látky intenzivněji vylučovat pokožkou. Nevynoří se však jen staré záležitosti, prosadí se i témata, jež nás tísní v současnosti; rozhodnutí, která je nutno přijmout, která však neustále odkládáme; situace, s nimiž jsme nespokojeni, které však neustále přehlížíme – například ze strachu z konfliktu – a které proto hodnotíme jako přijatelné; přání, touhy a vize, které si nepřipouštíme.
Aplikací mistrovských energií se odehraje restrukturalizace na mnoha úrovních, jejímž přechodným následkem může být pocit nejistoty, nerozhodnosti, bezradnosti, může se dostavit emocionální nestabilita, snížená činorodost a větší emocionální zranitelnost. To trvá až do doby, kdy jsou vytvořeny nové struktury. Mnohdy se počátkem užívání dostaví i pocity velké radosti až euforie nebo naopak pocity beznaděje a hlubokého smutku. V podobných případech se obvykle přikláníme k nerealistickému pohledu na své životní poměry – buďto je vidíme příliš negativně nebo příliš pozitivně. Měli bychom proto slíbit sami sobě, že na počátku nebudeme provádět žádné podstatné změny ve svém životě a že nebudeme v tomto období přijímat žádná zásadní rozhodnutí.
Jakmile jsou vytvořeny nové struktury, začneme mít k dispozici více jasná, stability, radosti ze života a pohled do větší dálky. Snáze se nám pak vykonávají další potřebné kroky.

Při dlouhodobé aplikaci však na sobě začnou po několika týdnech či měsících sami pozorovat změny, mohou například zjistit, že jsou otevřenější, stabilnější, vyrovnanější, sebejistější, prostě jsou více „sami sebou".
Reakcí na mistrovské energie mohou být i myšlenky, které lidi dříve vůbec nenapadaly. Najednou dokážou přijímat rozhodnutí, jaká by dříve pokládali za naprosto nemožná. Staré vzorce chování, které je doprovázely po celý život, náhle mizí, aniž by tito lidé dokázali říci, kdy a jak k této změně došlo. Mnohdy si lidé dokonce těchto změn na sobě samotných ani nevšimnou, protože probíhají zvolna, plynule a přirozeně. Teprve při ohlédnutí, když si například píší deník, nebo při setkání se známým po delší době, si svůj dlouhodobý vývoj poprvé uvědomí.
 
Reakce na rozpouštění blokád mohou být různé. Pokud má člověk představu, že duchovní vývoj je spojen s utrpením, dramatem a katarzí, pak se pravděpodobně dočká silných reakcí. Může prožívat velkou náladovost, obsahově těžké sny a intenzivní prožitky, jež budou mít co do činění s tématem mistrovské energie. Účinek a intenzita reakce souvisí s vlastním postojem člověka, s jeho připraveností a otevřeností.


Reaguje i naše okolí

V tomto odstavci nesmíme opomenout reakci našeho okolí. Obzvlášť důležité je to v oblasti partnerství. Každá změna u jednoho partnera vyvolává pohyb v celém vztahu. Pokud jsou oba partneři na „cestě růstu", vládne mezi nimi více vzájemného pochopení. Oba partneři z vlastní zkušenosti znají reakce na „růstové kroky" a jsou připraveni být tolerantnější. Pokud se však na „cestu růstu" vydá pouze jeden z partnerů, může to mít za následek zvýšení napětí ve vztahu. Jeho změny jsou pak pokládány za hrozbu, vynoří se strach ze ztráty a otázka smyslu života, jež byla až dosud úspěšně potlačována, začne dotírat víc a více a nedá se již přehlížet. Reakcí pak obvykle bývá nepochopení, pragmatická otázka: „A co s tím teď chceš dělat?" nebo také vztek a značná nervozita. Starý „klid" a zdánlivá „harmonie" jsou ty tam.
Dalším problémem, který se do celé selanky přidá, je skutečnost, že ženy reagují spíše emotivně a muži zase spíše věcně. Ženy popisují své pocity a cítí se nepochopeny, když se jich muži ptají: „No a co teď s tím? Co budeme dělat? Co mohu udělat?" Muži zase těžko snášejí výbuchy emocí a cítí se při nich bezradně.
 
Někdy snad pomůže, když se partnerovi svěříme s tím, co se právě odehrává v našem nitru, a když jej poprosíme o pochopení a o trpělivost.

Vztah k partnerovi a k našemu okolí je tedy rovněž součástí naší cesty, na níž se učíme chápat provázanost a sounáležitost s veškerým bytím a učíme se respektu a laskavosti při vzájemné komunikaci. Možná, že je to dokonce ta nejobtížnější oblast, protože zde jde o konkrétní záležitosti, při nichž se naše stanovisko přímo odráží v našem okolí a viditelně se v něm projevuje.
 

Použití mistrovských energií u dětí
 
Esence pomáhají dětem kráčet životními lekcemi a vyrůstat v souladu se svým životním plánem. Je důležité, aby se dítě mohlo samo rozhodnout, zda chce užívat mistrovské energie, a aby si je samo vybralo!

Známe rodiče, kteří chtějí přesvědčit své děti, aby užívaly mistrovské esence, „protože to dětem dělá dobře, protože se dětem pak bude lépe dařit nebo protože to pak pro ně bude mnohem snazší", nebo argumentují tím, že ty olejíčky „opravdu krásně voní." Děti zpravidla samy nejlépe vědí, co jim dělá dobře – a to zejména tehdy, když se jedná o jemnohmotné záležitosti. Přesně vědí, kdy mají dost a kdy naopak potřebují pomoc. Mnohé učební lekce si nechtějí usnadnit, nýbrž je prostě chtějí absolvovat. Když jim jako starostliví rodiče tvrdíme, že „víme lépe," co je pro ně dobré, zprostředkováváme jim pocit, že jejich vlastní přístup, vlastní postoj, vlastní znalosti a vlastní vnitřní pravda jsou falešné. Za této situace zlikvidujeme jejich kontakt s vyšším já, protože dětem sdělíme, že samy nejsou schopny poznat, co je pro ně správné. Může to vést až k tomu, že začínají víc a více naslouchat „vyšším autoritám" namísto toho, aby naslouchaly svému vnitřnímu hlasu.

Pokud chcete pomoci svým dětem, nabídněte jim mistrovské esence a ponechte rozhodnutí na nich samotných. Děti by měly užívat mistrovské esence v podobě olejíčku, neboť tinktury obsahují alkohol. Olej navíc posiluje spojení jemnohmotných úrovní s fyzickým tělem, což je bližší vývojovému procesu dětí.


Otázky a odpovědi z praxe

Působí mistrovské energie při tělesných potížích?

Tělesné potíže jsou projevem narušené harmonie celého lidského těla, jež v konečném důsledku vede k onemocnění. Mistrovské energie harmonizují a energetizují lidské energetické pole jako celek. Jakmile jsou odstraněny poruchy a disharmonie, může se tělo opět uzdravit.

Musíme věřit v účinek, aby se dostavil úspěch?

Ne, jemnohmotné vlnění působí, i když v ně nevěříme a i když nic necítíme. Základním předpokladem je, že je člověk připraven dovolit toto působení.

Působí mistrovské energie i tehdy, když přitom nic necítíme?

Ano. Ne všichni lidé vnímají jemnohmotné energie a vlnění. I když člověk nic nezaregistruje, měl by pokračovat v práci s mistrovskou energií. Aby se dalo zaujmout jakési stanovisko, doporučujeme na začátku práce s mistrovskými energiemi podrobně popsat počáteční stav a po nějaké době se poohlédnout po vnitřních i vnějších změnách, například zaznamenat rozdíly v reakcích, co cítíme, o čem přemýšlíme, zda přicházíme do styku s lidmi určitého typu, rozdíly v tom, co se odehrává apod.

Co mám užívat – olej, tinkturu nebo mám nosit přívěsek s mistrovskou energií?

Vyberte si, co vám bude nejlépe vyhovovat. Pokud chcete pracovat spíše v emocionální či tělesné oblasti, doporučujeme připravit si za tím účelem olejíček. Pro práci v jemnohmotné oblasti a s mentálními vzorci doporučujeme tinkturu.
Dalším kritériem je způsob použití: Olejíček se nanáší přímo na tělo, což není vždy možné (například na pracovišti, na našem oblečení mohou vzniknout skvrny). Tinktura se dá používat všude a dá se používat i v mezidobí, když nabudeme dojmu, že potřebujeme tento druh podpory.
Přívěsky s mistrovskou energií by měly být zvoleny podle tématu, jež se zdá být ústřední učební lekcí a jež by mělo být pracováváno nejintenzivněji. Působí skrze spirituální vrstvu aury.

S kolika různými mistrovskými energiemi mohu pracovat současně?

Současně by se nemělo pracovat s více než třemi mistrovskými energiemi. Nejlepší je přitom kombinace tinktury a olejíčku.

Můžeme ředit připravené esence?

Ne, esence jsou připraveny z matečného roztoku a jsou již naředěny tak, aby byly připraveny k použití. Další ředění by již výrazně snížilo jejich účinek.

Podle čeho si mám zvolit mistrovskou energii, s níž mám pracovat?

Tato otázka vzniká, když si chce člověk zvolit pomocí rozumu. Raději proto doporučujeme využít k tomuto výběru svého podvědomí. Například pomocí sady kartiček mistrovských esencí (kterou si můžeme vyrobit i sami) nebo jiným způsobem testování.

Mohlo by se stát, že bych si zvolila nesprávnou esenci (nesprávnou energii)?

Ne, člověk si nikdy nevybere nesprávnou esenci. Všechna témata mistrovských energií jsou učebními tématy pro každého pouze s tím rozdílem, že se je někdo „naučil" lépe a integroval je, někdo je má zpracovány hůře. Může to vypadat jako například ve škole, kde již někdo zvládá diferenciální a integrální počet a přitom má problémy se čtením. Jedna mistrovská esence dokáže ještě dále prohloubit schopnosti počítat integrály (a tam se již pokrok neprojevuje tak zřetelně), jiná zase pomáhá se základy čtení. Zde jsou již úspěchy více vidět, protože zde se právě nacházelo ono úzké místo.

Jak dlouho bych měla užívat esenci?

Na tuto otázku neexistuje odpověď, jež by měla všeobecnou platnost. Délka práce s mistrovskou energií závisí na tom, jak silná je blokáda či disharmonie, jaké postavení má příslušné téma v našem životním plánu a do jaké míry již pokročila jeho integrace.
Je pravděpodobné, že jednou užívaná esence se po nějakém čase opět objeví na pořadu dne.
Důležitým upozorněním na skutečnost, že jsme se zpracováním dané energie prozatím již dostatečně pokročili, může být například to, že po určité době intenzivní práce zapomeneme užít připravenou esenci, pocítíme silnou nechuť k další práci s mistrovskou energií.
 
Dostaví se vždy reakce „léčebná krize"?

Ne, reverzní reakce na mistrovské energie závisí na vnitřním postoji k procesu růstu, zda jsme si zvolili „horolezeckou" či „turistickou" cestu k vrcholku, jaký je přesně náš pohled na věc, záleží také na tom, jak silný je náš vnitřní odpor a jak my sami napomáháme své transformaci. Může se stát, že již po krátké práci s mistrovskou energií či krátkém užívání esence rychle dosáhneme předpokládaného pozitivního stavu.

Co mám udělat v případě, že je reakce příliš silná?

Procesu rozšiřování vědomí můžeme napomoci například technikami uvedenými v knize Léčení andělů, archandělů a mistrů v praxi.

Mohu předat energetický přívěsek nebo lahvičku někomu dalšímu?

Ano, všechny mistrovské esence a kuličky mistrovské energie j sou energeticky zapečetěny, což znamená, že nepřijímají žádné vibrace zvenčí. Načaté lahvičky tedy mohou být předávány dále.